مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد PVC در و پنجره

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد PVC در و پنجره

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد PVC در و پنجره

کار آفرینی   با فرمت    Pdf       صفحات      67

فهرست
١- معرفي محصول................................................................................................................................................................................... ١
١- نام و كد محصول .................................................................................................................................................... ٣ -١
١- شماره تعرفه گمركي............................................................................................................................................. ٣ -٢
١- شرايط واردات.......................................................................................................................................................... ٣ -٣
١- بررسي و ارائه استاندارد ملي................................................................................................................................. ٤ -٤
١- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني........................................................................ ٧ -٥
١- توضيح موارد مصرف و كاربرد............................................................................................................................... ٨ -٦
١- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول................................................................. ١٠ -٧
١- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ............................................................................................................. ١٢ -٨
١- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول................................................................................... ١٣ -٩
١- شرايط صادرات..................................................................................................................................................... ١٦ -١٠
٢- وضعيت عرضه و تقاضا.................................................................................................................................................................. ١٦
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد ....................................................................................................... ١٦ -١
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا............................................................. ٢٠ -٢
٢- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم............................................................................................ ٢١ -٣
٢- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه..................................................................................................................... ٢١ -٤
٢- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم.......................................................................................... ٢٨ -٥
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم................................................................. ٢٨ -٦
٣- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور................................................................. ٣١
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم.............................................................................................................. ٣٥
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي................................................................................................................ ٣٧
٦- ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن......................................................................................................... ٤٤
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح.............................................................................................................. ٥١
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال.................................................................................................................................. ٥٣
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي.................................................. ٥٤
١٠ - وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني......................................................................................................................... ٥٩
١١ - تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد........................................ ٦١
منابع................................................................................................................................................................................................................. ٦٤